Úvod‎ > ‎

Mikroekosystém

Čo?        vypracovať koncept realizovateľného autonómneho mikroekosystému na bežnom pozemku (500-800 m2) využívajúci maximum zdrojov priamo z prírody, s minimalizovanou spotrebou "platených" surovín.
Prečo?    prečo by sme platili za to čo nemusíme. Forma konzervatívneho investovania do energeticky úspornej až pasívnej budovy s minimálnymi budúcimi prevádzkovými nákladmi. 
Ako?       využiť čo najviac dostupných informácií z doterajších skúseností súžitia človeka s prírodou. V maximálnej miere využívať doteraz objavené prírodné zákonitosti a mechanizmy. Modernú technológiu využívať hlavne pri návrhu modelovaní a v prevádzke v snímaní, kontrolovaní a nastavení čo naj-autonomnejšej prevádzky.

Tento koncept slúži hlavne na aplikáciu a trénovanie hľadania spoločnej vízie a skupinovej tvorivej spolupráce. Následne (prípadne aj súčasne) môže nasledovať analýza technologickej realizovateľnosti s kalkuláciou rozpočtu. 

Predpokladám, že koncepčné, technické a  technologické detaily rozpracujeme spoločne vo webovej komunite a z konceptu sa vyvinie stavebnica, z ktorého sa budu dať bez problémov realizovať aj jednotlivé subsystémy. Pripadne na etapy. 

Konkrétnu realizáciu si už musí spraviť sám každý podľa svojich schopností a možností. Informácie o mojich praktických experimentoch v tejto oblasti su na linke Technologicky dennik googlera - permakulturistu

Nemusíme veľa nového vymýšľať, stačí len vhodným spôsobom skombinovať to čo je už overené časom, prírodou, ľuďmi.

Tento koncept ponímam ako inšpirácia pre ďalšie úvahy a diskusie.


 1. Voda a slnko

  1. zachytiť čo najviac vody z celého pozemku.
   1. čo nevsiakne do pôdy, to zachytiť do podzemnej nádrže č.1. vybavenom vstupným filtrom mechanických nečistôt 
    • v prípade nedostatku slnečného svitu pre zimný režim, možnosť predradiť “zabahnený” kolektor, pre tepelné čerpadlo. 
    • pre prípad mimoriadnej výdatnej búrky je nutné pripraviť aj dostatočne nadimenzovanú priesakovú nádrž. 
   2. pre prípad suchého obdobia je dobré mať
    1. aj svoju studňu
    2. a samozrejme aj pripojenie na vodovod
  2. pomocou 
   1. elektrického čerpadla napájaného 
    • solárnym panelom a regulovaného intenzitou svetla, alebo,
    •  aj  veternou turbínou vyrábajúcou elektrinu 
    • prinajhoršom z elektrickej siete
   2. alebo, aj, pomocou mechanického čerpadla, poháňaného veternou turbínou. 
   3. pripadne ručnou pumpou
    • čerpať vodu do nádrže č.2, ktorá je umiestnená na najvyššom mieste.
  3. Hladina vody v nádrži č. 2 je regulovaná plavákovým ventilom, vypínajúcim napájacie čerpadlá.
  4. Tepelne izolovaná nádrž č. 3 na ohrev teplej úžitkovej vody sa nachádza pod nádržou č. 2, z ktorej je automaticky doplňovaná vodou cez filter. Hladina vody je regulovaná plavákovým ventilom snímajúcim hladinu v nádrži č. 3.
   1. voda v nádrži č. 3 je vyhrievaná 
    1. samotiažovým solárnym systémom, 
     • alebo s otvoreným okruhom pre letný režim, 
     • alebo s uzavretým okruhom pre celoročný režim s nemrznúcim teplonosným médiom.
    2. prípadne aj s uzavretým systémom vyhrievaným krbovou vložkou, 
    3. prinajhoršom elektrickým, alebo plynovým ohrevom
   2. teplá voda z nádrže č.3 je rozvádzaná samospádom ako TUV, 
   3. pre studenú vodu SUV slúži nádrž č. 4 napájaná cez filter z nádrže č. 2.
    • pitná voda sa odoberá z nádrže č. 4 prostredníctvom filtra s reverznou osmózou
    • alebo z studne
    • pripadne z vodovodu
   4. pre zásobovanie kvapkového zavlažovacieho systému slúži vyrovnávajúca nádrž č.5
    • kvapková závlaha je riadená časovačom a snímačom vlhkosti,
  5. v prípade prebytku tepla, ak voda v nádrži  č. 3 dosiahne maximálnu želanú teplotu, otvorí sa termostaticky ventil vo vrchnej časti, a voda voľným pádom padá do tepelne odizolovanej vyrovnávacej nádrže. č. 6 a stadiaľ cez potrubie podlahového kúrenia a, alebo cez rozvodné potrubie na dne do nádrže č. 7, hlavného akumulátora tepla, ktorý môže byť zároveň bazénom .
  6. studená voda z nádrže č. 7 sa prečerpáva do nádrže č. 3
  7. v letnom režime sa môže prebytočná studená voda vypúšťať cez koreňovú čističku do nádrže č. 8 a stadiaľ čerpadlom do nádrže č. 5
   1. ak svieti slnko, v bazéne je stále čerstvá teplá voda.
   2. podlahové kúrenie je nadimenzované, pre optimálnu teplotu podlahy pre celoročnú bosonohú prevádzku domu. 
    1. pre zimnú a „bezslnečnú“ prevádzku je treba doplniť vykurovanie z nádrže č. 7
   3. ak je teplota vody vyššia ako želaná teplota podlahového kúrenia, termostat prepúšťa vodu priamo do zásobníka č. 7
  8. vhodne nadimenzovaný zásobník č. 7 je tepelne odizolovaný od okolia okrem stien, ktore hraničia s izbami a slúži
   1. ako akumulátor prebytočného tepla. 
   2. steny bazéna priamo susedia zo stenami izieb, prípadne aj skleníka a vykurujú ich.
    • regulácia teploty izieb sa vykonáva zmenou povrchu (zakrývaním) vykurovanej plochy 
   3. pre miestnosti priamo nehraničiace s bazénom pre zimnú prevádzku sú v dome nainštalované vyhrievacie trubky okrem podlahy aj v stene. Tie sú vyhrievane okruhom napájaným zo zásobníka č. 7
  9. nádrž č. 7 je v zime dokonalo tepelne, ale priesvitne odizolovaná od vonkajšieho okolia. Južná stena je otvárateľná pre prípad letných slnečných dní 
 2. vzduch a slnko

  1. celý dom je hermeticky uzavretý, s centrálnym prívodom a odvodom vzduchu, ktoré si navzájom vymieňajú teplotu v rekuperátore.
  2. podľa možnosti maximálne využívať princíp Trombeho steny 
  3. zimný skleník nad bazénom má dvojitý plášť. Ohriaty vzduch v dvojitom pľašti je fúkaný ventilátorom napájaným a riadeným slnečným svitom cez dvojitý strop, dvojitú severnú stenu, dvojitú podlahu miestnosti, popod dvojitý spodok a južnú stenu bazéna do kola.
 3. pôda

  1. celý pozemok je v prípade roviny usporiadaný v tvare veľkého lievika, tvoreného terasami.
  2. hladina spodnej vody sa dá regulovať v každom úseku podľa druhu pestovaných plodín
  3. každý úsek má okrem zalievanej časti, aj vsakovaciu časť
  4. prebytočná dažďová voda, ktorá nie je potrebná pre zalievanie ani nevsiakne sa zachytí v nádrži č.
 4. odpadové hospodárstvo

  1. suchý záchod a kompostovanie, 
   • technológia suchého záchoda umožní minimalizovať spotrebu vody, a hlavne  eliminuje potrebu kanalizácie.
   • výkaly sa dávajú do kompostu. Takýto kompost sa neodporúča používať pre kompostovanie zeleniny, skôr ako za dva roky.
   • to čo sa nedá skompostovať, je nutné dať do separovaného zberu
  2. odpadová voda je privádzaná do koreňovej čističky – jazierka s tŕstím. Hladina jazierka je regulovaná v nádrži č. 8 
   •  Z nádrže č. 8 sa prečistená voda prečerpáva do nádrže č. 5
 5. elektrina a slnko

  1. spotrebu elektriny kryť v maximálnej miere zo zdroja slnečných kolektorov
   • dlhodobá kumulácia priamej elektriny, je technologicky a ekologicky náročná,
   • vyhľadávať ekonomicky účinné technológie
   • všetky regulačné prvky by mali byť nezávislé od uskladnenej elektriny
   • všetky elektrické čerpadlá sú zálohované mechanickým čerpadlom na ručný pohon
  2. počítač slúži na vymodelovanie, výpočet, návrh, nastavenie systému. Po nastavení musí systém fungovať autonómne. Počítač môže slúžiť, akurát na zber, vyhodnotenie údajov, pre spresnenie ďalšieho modelovania.
 6. varenie

  1. pre varenie zatiaľ nepoznám náhradu klasických surovín (plyn, elektrina) okrem dreva, čo môže byť mnohokrát nepraktické, ale v prípade najväčšej núdze je dobre mať teplovzdušný, akumulačný krb s vložkou na ohrev vody v nádrži č. 3 , platňou na varenie, prípadne s pecou.
  2. Pre samozásobovanie drevom je vhodné pestovať napríklad vŕby, ak je na ne miesto na pozemku.
Podstránky (1): Mikroekosystém v.1
Comments