Úvod‎ > ‎Verejné podujatia‎ > ‎

uk2

Kurz Učiaca sa komunita na pôde Ľudovej niverzity

Od 12.4.2011 každý druhý utorok večer od 18:00 v Kultúrnom centre na Atriákoch Blok T, Mlynská Dolina, Bratislava. Vchod z dola


Téma: vzdelávanie

Skupina: Učiaca sa komunita

Lektori: Lucia Janovič, Jozef Vaško


Lucia Janovič, FF UKF Nitra, estetika/etika, občianska aktivistka, spolu zakladateľka nezávislej platformy OZAD - Občania za aktívnu demokraciu, ktorá rieši „súboje“ a kauzy občan/občania - štát a poukazuje na neduhy spoločensko - politického života a snaží sa zobúdzať občiansku  uvedomelosť a aktivitu.


Jozef Vaško, Rádioelektronika,  TU Košice.  Pracuje ako správca počítačovej siete. 25 rokov sa snažil skúmať počítače a informačné technológie, aby zistil, ako by mohli pomáhať ľuďom. Množstvo informácií o počítačoch a IT sa vytvára ale stále rýchlejším tempom. Preto sa nedávno rozhodol, že väčšinu svojej energie bude venovať skúmaniu ľudí, aby pochopil ako by im mohli počítače a IT čo najviac pomáhaťNa úvod dve definície z wikipédie.

Komunita alebo spoločenstvo je prostredie alebo skupina ľudí, ktorí bez ohľadu na rozdielnosti schopní oceňovať rozdielnosti, čo im umožňuje účinne a otvorene komunikovať a spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov.


Prirodzeným výsledkom sociálnej regulácie je učenie a učenie sa zo strany jedinca. Učenie nemusí byť zámerné, ale môže byť i spontánne, živelné, sociálne neriadené, lebo každý jedinec je pri uspokojovaní svojich potrieb v spojitosti s okolím, od ktorého prijíma informácie a podnety. Proces učenia je ne stály.


Skupina dobrovoľníkov snažiaca sa dosahovať spoločnú víziu aj vnímaním, aj malých zmien, adekvátne a včas reagujúca a prispôsobujúca sa neustále sa meniacim podmienkam je učiaca sa komunita.

Proces neustáleho učenia sa, včasné odhalenie a pružné riešenie problémov čo najtesnejšie po ich vzniku, môže napomáhať predchádzaniu ich prerastenia do ťažko zvládnuteľných stavov.

Spoločenské revolúcie sú často zapríčinené aj nahromadením neriešených problémov. Učiaca sa komunita môže prispievať k tomu, aby sa revolúcie konali hlavne v hlavách a nie v uliciach.

Hlavné témy stretnutí tejto skupiny vychádzajú z diela “Patá disciplína Teorie a praxe učíci se organizace” od P. M. Senge, profesora MIT v Bostone http://www.latvomy.info/uciaca-sa-komunita.
Peter Senge sa pokúša pochopiť správanie sa jednotlivcov, ako aj skupín pomocou štyroch humanitných vedných disciplín (osobné majstrovstvo, tímové učenie, spločná vízia a mentálne modely) cez objektív technickej disciplíny systémového myslenia.
Pôvodne bola táto kniha určená pre optimalizáciu korporátnych organizácií.
Prax ale ukázala, že táto “technológia” môže veľmi účinne zefektívniť aj činnosť hocijakej cieľavedomej skupiny, alebo komunity.

Jednou z oblasti, ktorej sa autor venuje je aj porovnanie lineárneho a cyklického myslenia. Všetky javy v prírode sa deju v neukončených cykloch. Človek si ale navykol riešiť svoje problémy lineárne. Príčina, následok.

Príkladom cyklickej úvahy môže byť aj nasledovný nekonečný cyklus učenia sa komunít:
 1. Mnoho učiacich sa komunít môže tvoriť učiacu sa spoločnosť.
 2. Učiaca sa spoločnosť sa môže naplno rozvíjať aj prostredníctvom Demokracie (či už participatívnej, priamej, alebo inej, …).
 3. Demokracia (či už participatívna, priama, alebo iná, …) nemôže fungovať bez zmeny zmýšľania, metanoie.
 4. Pre zmenu zmýšľania je nesmierne dôležité vytváranie spoločnej vízie.
 5. Vytváranie spoločnej vízie, realizáciu ktorej podporuje mnoho interaktívnych skupinových procesov, je jednou zo základných kompetencií učiacich sa komunít.
 6. GOTO 1


V bloku Efektívna komunikácia sa pokúsime spoločne zdokonaľovať a zefektívňovať naše komunikačné zručnosti, cez telefón aj „face to face“ a vystupovať na verejnosti. Zoznámime sa s rôznymi rečníckymi technikami; small talk, anti manipulačné techniky,  asertívne správanie sa.

Naučíme sa interpersonálnej komunikácii, ktorá bude zahŕňať gestiku, mimiku, posturiku, haptiku, paraverbálne prejavy, ale aj prípravu na pracovný pohovor a iné.

Ďalej si vyskúšame techniky assessment-u, roleplay, zvládanie problémových situácií, umenie argumentácie, umenie „predať sa“, ale aj základy spoločenskej a biznisetiky a etikety.

Postupom času si budeme na prednášky pozývať rôznych hostí k danej tematike.


Jednou z hlavných cieľov kurzu je vytvorenie priestoru a príjemnej atmosféry pre prezentovanie osobných skúseností účastníkov a ich reflexia v otvorenom dialógu z pohľadu disciplín učiacej sa komunity.


Témy, ktorým sa budeme postupne venovať

Zoznámenie sa s pojmami

učiaca sa komunita,

vníma malé zmeny, a v čo najkratšom čase na ne reaguje, nenecháva ich prerásť do ťažko nekontrolovateľných stavov

prispôsobovanie

“Nie je to ten najsilnejší, kto prežije, ani ten najinteligentnejší, ale ten, kto sa dokáže najlepšie prispôsobiť.” Charles Robert Darwin


Základné používané nástroje, pojmy
 • prírodné
 • spoločenské
  • komunita, spoločenstvo
  • intimita (dôverný vzťah)
  • učenie sa
  • skupina, tím
  • dialóg. Forma komunikácie
  • diskusia. Iná forma komunikácie
  • facilitátor. Pôrodný asistent tvorivých myšlienok
  • komunikačné zručnosti
  • vízia: obraz želanej budúcnosti
  • spoločné rozmýšlanie
 • technologické
  • archetypy
  • systém
  • systémová štruktúra
  • systémové myslenie
  • organizovane učenie sa
  • učiaca sa organizácia, komunita
  • počítač
  • "Znalostný manažment zahŕňa efektívne prepojenie tých, čo vedia s tými čo vedieť potrebujú a premenu osobných znalostí na znalosti organizácie." (Truneček, J.)
 • internet
 • Disciplíny učiacej sa komunity
  • Osobné majstrovstvo
   • osobná vízia
   • udržovanie tvorivého napätia
   • štrukturálny rozpor : moc vašej bezmocnosti
   • oddanosť pravde
   • využitie podvedomia versus racionalita
   • integrovanie rozumu a intuície
   • schopnosť vidieť vlastnú prepojenosť zo svetom
   • súcit
   • oddanosť celku
  • Mentálne modely
   • prečo tie najlepšie myšlienky nemávajú úspech
   • postupne utváranie nového obrazu sveta
   • prekonávanie “základných chorôb hierarchie”
   • prax myslenia a učenia sa z praxe
  • Vytváranie spoločnej vízie
   • povzbudzovanie osobnej vízie
   • od osobnej vízie k zdielaným víziám
   • rozširovanie vízií, súhlas, angažované zaujatie, ochota
   • pozitívna vízia oproti negatívnej vízii
   • tvorivé napätie a oddanosť pravde
   • prečo vízie predčasne “blednú”
   • komunikačné zručnosti
    • komunikácia - forma odovzdávania informácií
     • verbálna
     • neverbálna
    • vnímanie
    • slovná zásoba
    • sila pamäte
    • komunikačné bariéry
    • Freudov ľadovec
    • piliere komunikácie
    • správne kladenie otázok
  • Tímové učenie
   • dialóg a diskusia
   • spor a obranné rutiny
   • precvičovanie
   • učenie sa tomu, ako sa cvičiť
   • Poruchy učenia organizácie (35)
    • Som to čo robím -
     • akútna kríza identity. Ak sa ľudia sústreďujú len na svoju pracovnú funkciu a na svoju prácu, pociťujú nepatrnú nezodpovednosť za výsledky, ktoré sa dosahujú na základe interakcie všetkých pracovných funkcii, a ťažko sa hľadá vinník.
    • Nepriateľ je mimo nás -
    • Ilúzia prevzatia iniciatívy
    • Fixácia udalostí
    • Podobnosť s uvarenou žabou
    • Klamná predstava učenia sa na základe skúseností
     • Horizont učenia -
      • najviac sa naučíme na základe skúseností, ale nikdy nebudem mať skúsenosť s následkami mnohých svojich najdôležitejších rozhodnutí
    • Mýtus tímu vedenia
     • často sa stáva, že tímy venujú najviac času bojom o právomoci, udržovaniu zdania súdržného týmu. Takéto tímy vedenia sa pod tlakom rozpadajú
  • Systémové myslenie
   • Zmena myslenia metanoia (30)
    • nový pohľad na svet
     • reálne procesy prebiehajú v cykloch
      • detailová zložitosť - popisuje systém do detailov, návod na poskladanie
      • dynamická zložitosť - príčina a následok sú sotva zrejmé. To isté jednanie môže mať odlišné a dlhodobé účinky
    • zmena myslenia v schopnosti vnímať skôr:
     • vzťahy, než lineárne reťazce príčin a následkov
     • procesy, zmeny, než okamžité stavy
   • spätná väzba
    • ukazuje ako sa aktivity môžu:
     • posilovať, alebo
     • pôsobiť navzájom proti sebe - vyvažovať sa
    • pomáha v osvojovaní schopnosti rozpoznávať typ "štruktúr", ktoré sa znova a znova vracajú
   • Väzni systému, alebo vlastného myslenia (57)
     • Štruktúra ovplyvňuje chovanie
     • Štruktúra systémov tvorených ľuďmi je jemná
     • Pákový účinok je často dôsledkom nových spôsobov myslenia
   • Zákony Piatej disciplíny
    • Príčinou dnešných problémov sú včerajšie "riešenia"
    • Čím silnejšie tlačíme, tým silnejšie tlačí systém späť
    • Chovanie sa zlepšuje pred tým, než sa začne zhoršovať
    • Ľahké východiská z obtiažnych situácií obvykle vedú späť
    • Liečba môže byť horšia než choroba
    • Rýchlejší býva pomalší
    • Príčina a následok nemajú tesnú náväznosť v čase ani v priestore
    • Malé zmeny môžu priniesť veľké výsledky - avšak oblasti, v ktorých je ich účinok najväčší, sú obvykle tie najmenej zrejmé
    • Môžete nechať vlka, aby sa nažral a koza môže zostať celá, ale nie súčasne
    • Keď rozpoltíme slona, nedostaneme dva malé slony
    • Na nikoho a na nič nezvaľujte vinu
   • Systémové myslenie zjednodušuje život tým, že nám pomáha vidieť hlbšie štruktúrne vzorce, ktoré tvoria podložie udalostí a rôznych podrobností
   • Rozpoznávanie kruhu príčinnosti
    • Každý vplyv je súčasne príčinou aj následkom
    • Zo systémovej perspektívy je ľudský činiteľ časťou spätnoväzobného procesu, nestojí mimo tento proces
     • Zodpovednosť za problémy, ktoré vytvára systém, nesú všetci
      • Každý, kto je zapojený do systému, môže prispieť ku zmene systému rovnakým podielom
      • Hľadanie obetných baránkov nikam nevedie
   • Systémový popis napúšťanie pohára vodou:
    • Keď napúšťame vodu do pohára, pôsobí spätnoväzobný proces, ktorý nás núti aby sme prispôsobovali polohu ventilu, a tým regulovali hladinu vody. Cieľom tohto procesu je zvýšiť hladinu vody na požadovanú úroveň
   • Proces
    • s posilujúcou (kladnou) spätnou väzbou
     • ako môžu malé zmeny narastať
     • sebanaplňujúce proroctvo, Pigmalionov efekt, posilujúci sa kruh, efekt snehovejj gule
    • s vyvažujúcou (zápornou) spätnou väzbou
     • poznanie zdrojov rovnováhy a odporu
     • samo-opravná tendencia
    • s časovým oneskorením
   • Rozpoznanie štruktúrnych schém, archetypov, ktorým sú podriadené udalosti
    • Medze rastu
     • Vymedzenie
      • Prebieha posilujúci proces, ktorý by mal priniesť žiadúce výsledky. Vytvára špirálu úspechu, ale súčasne vyvoláva nechcené druhotné následky (ktoré sa prejavujú ako vyvažujúci proces), ktoré nakoniec zbrzdia úspech
     • Riadiaca zásada
      • netlačte na rast, odhaliť a odstrániť faktory obmedzujúce rast
    • Presúvanie bremena
     • Vymedzenie
      • Ľudia obvykle presúvajú bremeno svojich problémov na iné riešenia, ktoré sú zdanlivo mimoriadne účinné. To ale lieči len symptómy, základný problém zostáva nedotknutý. Systém stráca všetky schopnosti riešiť základný problém, ktoré mal
     • Riadiaca zásada
      • vyvarujte sa symptomatických riešení. riešenie následkov a nie príčin, má krátkodobé prínosyComments